همکاران محترم

بدينوسيله به استحضار ميرساند، جامعه نقشه برداران ايران در نظر دارد با توجه مجوز اخذ شده دوره هاي آموزش رشته نقشه برداري جهت تمديد و ارتقاء پروانه اشتغال نظام مهندسي ساختمان را در ماههاي دي و بهمن 1386 در محل ساختمان جامعه نقشه برداران ايران برگزار نمايد.

لذا از متقاضيان محترم دعوت مي شود جهت کسب اطلاعات بيشتر با دفتر جامعه نقشه برداران ايران (تلفن 22081500) تماس حاصل فرمايند.  در ضمن عناوين دوره هاي آموزشي نقشه برداري به شرح ذيل مي باشد:

عنوان دوره کد دوره
طراحي و کنترل مراحل اجرايي سقف هاي طبقات و پاگردها از نظر مختصاتي و ترازبندي کف تمام شده 027

تهيه نقشه هاي مسطحاتي و رقومي در مورد عمليات خاکي (شامل خاکبرداري و محاسبه حجم عمليات خاکي و طرح هندسي معابر و رمپهاي ورودي)

028

  آشنايي با نرم افزارهاي کاربردي شامل

AutoCad, SDRMap, ArcInfo, Excel, MicroStation, MapInfo  

029
نحوه برداشت از اسناد مالکيت و نحوه تطبيق آن با زمين و پياده کردن فونداسيون و برو کف و ستون گذاري و کنترل قائم  ستونها و ارائه گزارشات مربوطه 030

نحوه استفاده از GPS در تعيين مختصات نقاط ميکروژئودزي و استفاده از سامانه GIS و کاربرد آن در ساختمان

031