جامعه نقشه‌برداران ايران بهنگام‌سازی اطلاعات  اعضای خود و همچنين جذب اعضای جديد را در برنامه ‌کاری خود دارد.  از علاقمندان واجد شرايط درخواست مي‌شود که فرم اطلاعات اعضا را پر کرده و به نحو مقتضي به دفتر جامعه ارسال نمايند.  

اطلاعات لازم در خصوص شرايط و نحوه عضويت  در جامعه نقشه برداران ايران در بخش عضويت اين سايت آمده است.

همچنين با توجه به امکانات فنی فراهم شده، جهت ارتباط موثرتر با جامعه، به اعضای فعلی و جديد (تائيد شده) که اين فرم را تکميل نمايند، يک صندوق پست الکترونيک با دامنه issiran.org  (مثل: you@issiran.org) تعلق خواهد گرفت.