شرايط عضويت:

حق عضويت سالانه:

توضيح:

از اشخاص حقيقي خواهشمند است در صورت تمايل به عضويت فرم درخواست عضويت و يا جهت به هنگام کردن اطلاعات فردي خود فرم اطلاعات اعضاء را پر کرده و به همراه اصل فيش بانکي حق عضويت واريز شده به حساب 1011 جامعه نقشه برداران ايران نزد بانک ملي شعبه سازمان نقشه برداري کشور کد 707 به دفتر جامعه ارسال فرمايند.  درخواست‌‌های عضويت جديد بايد به همراه سه قطعه عکس سه در چهار، کپي شناسنامه و کپي آخرين مدرک تحصيلي متقاضي بوده و بديهي است پس از تائيد هيئت مديره، عضويت متقاضي رسميت خواهد يافت.  جامعه نقشه برداران ايران در پذيرش يا رد درخواست هاي عضويت مختار است.

از اشخاص حقوقي و شرکت هاي واجد شرايط درخواست ميشود جهت عضويت و يا به هنگام کردن اطلاعات خود با دفتر جامعه (تلفن 22081500) تماس حاصل فرمايند.