1. برنامه راهبردی جامعه نقشه برداران ایران (دوره 1383-1388)

2. آیین نامه تشکیل و اداره کمیته های جامعه نقشه برداران ایران